Regulamin serwisu

Witamy w serwisie WWW Stowarzyszenia Mieszkańców "Karwiany-Komorowice". Dla wygody użytkowników Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" zapewnia publiczny dostęp do swojego serwisu WWW , jednakże korzystanie z niego podlega niżej opisanym warunkom. Poprzez dostęp, przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszego serwisu użytkownik akceptuje przedstawione warunki. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu WWW, jako że dalsze korzystanie z niego jest równoznaczne z ich przyjęciem. W przypadku nie wyrażenia na nie zgody, prosimy o nie korzystanie z witryny. Wydawcą niniejszych stron internetowych, zwanych dalej „serwisem WWW” jest Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice".

Korzystanie z materiałów zawartych w serwisie WWW. O ile nie ustalono inaczej, użytkownik może przeglądać i pobierać materiały zawarte w serwisie WWW wyłącznie na swój osobisty użytek, w celach informacyjnych i niehandlowych pod warunkiem, że na kopiach tych materiałów zachowane zostaną wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw własności, które znajdują się w oryginalnych materiałach. Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji materiałów zawartych w tym serwisie, odtwarzać ich lub publicznie przedstawiać, zamieszczać, przekazywać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać w celach publicznych lub handlowych. Korzystanie z pobieranego oprogramowania. Dowolne oprogramowanie, które może być pobrane z tej witryny, podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej.

Niniejszy serwis WWW zawiera informacje dotyczące rozmaitych stron trzecich. Znajdujące się w serwisie WWW dane i informacje dotyczące innych produktów i informacji niż będące w zakresie działania Stowarzyszenia Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i oparte na źródłach, które Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Ze względu na możliwość wystąpienia omyłek i niekompletności, które leżą poza kontrolą Stowarzyszenia Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" nie odpowiadamy za aktualność i dokładność informacji opublikowanych w serwisie WWW i ewentualne straty lub szkody, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z użytkowania niniejszego serwisu WWW, które są skutkiem niedokładności lub braków w znajdujących się na niej danych i informacjach - ryzyko ponosi sam użytkownik.

Inne nazwy firm i produktów opisanych w niniejszym serwisie WWW są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi stanowiącymi własność ich posiadaczy.

Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" mając na uwadze wygodę użytkowników, podaje łącza dla innych serwisów internetowych. Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" nie monitoruje oraz nie sprawuje kontroli nad zawartością tych serwisów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dostępne w nich jakiekolwiek materiały lub komunikację. Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron internetowych, które są powiązane z serwisem Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice".

Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się serwisie WWW. Wszystkie zmiany mają charakter obowiązujący dla użytkownika.

Informacje znajdujące się w tym serwisie WWW mogą zawierać rzeczowe nieścisłości lub błędy drukarskie, mogą być niepełne lub nieaktualne. Informacje mogą ulec zmianie lub zostać zaktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" może wprowadzić do informacji opisanych w niniejszym serwisie WWW zmiany i/lub udoskonalenia w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Zabrania się użytkownikowi ogłaszania lub przesyłania do lub z tego serwisu WWW jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, zawierających pogróżki, oszczerczych, kłamliwych, obscenicznych, pornograficznych, poufnych lub innych materiałów, które stanowią naruszenie dowolnych przepisów prawnych, w tym między innymi praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy zawodowej lub dowolnych praw stron trzecich.

Ewentualne zamawianie lub pobieranie przez użytkowników serwisu WWW subskrypcji informacji lub dokumentów może się wiązać z udostępnieniem Stowarzyszeniu Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" ich danych osobowych , które pozwalają na identyfikację ich tożsamości. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.). Dane osobowe będą przechowywane na serwerze serwisu WWW z ograniczonym dostępem do niego. Nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą użytkownika serwisu WWW lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

Kontrolę nad zawartością tej witryny sprawuje Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice". Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" nie udziela żadnej rękojmi, że materiały zawarte w tym serwisie WWW są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami kraju a dostęp do nich na obszarach, gdzie ich treść jest sprzeczna z prawem, jest zabroniony. Osoby korzystające z tej witryny w innych regionach czynią to ze swojej własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zastosowanie się do odpowiednich lokalnych przepisów prawnych.

Zaktualizowano w sierpniu 2015 roku.www.karwiany-komorowice.org