Zarząd Stowarzyszenia

Prezentujemy członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Mieszkańców "Karwiany-Komorowice".

Zarząd składa się z od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na 2 letnią kadencję.

Jarosław Pytkowski Prezes SMKK j.pytkowski@karwiany-komorowice.org
Rafał Przondo Sekretarz SMKK r.przondo@karwiany-komorowice.org
Tomasz Papierski Członek Zarządu SMKK t.papierski@karwiany-komorowice.org

Do kompetencji Zarządu należy:

- reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,kierowanie działalnością stowarzyszenia,
- uchwalanie i realizowanie budżetu stowarzyszenia,
- uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu nagród i wyróżnień, oraz regulaminu  dyscyplinarnego stowarzyszenia,
- uchwalanie wysokości składek członkowskich,
- powoływanie komisji,zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
- składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń  pokontrolnych.


Komisja Rewizyjna

Prezentujemy członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Mieszkańców "Karwiany-Komorowice".

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków do kontroli działalności stowarzyszenia. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata

Piotr Stacewicz Przewodniczący Komisji
Mariusz Tuła Członek Komisji

Komisja Rewizyjna działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwalonymi regulaminami.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

- kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
- składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
- występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi,
- żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.


Składki członkowskiewww.karwiany-komorowice.org

Opłatę składki członkowskie należy przekazać na konto Stowarzyszenia Mieszkańców "Karwiany-Komorowice":

Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice"
ul. Jesionowa 17
52-200 Karwiany

Konto
Bank Zachodni WBK S.A. 70 1090 2486 0000 0001 1807 1645
z dopiskiem: "Składka członkowska ,Imię, Nazwisko, za rok......."


Wpisowe dla nowych członków wynosi - 100 PLN,
Składka członkowska płatna rocznie w wysokości - 50 PLN (płatna do 31.03 każdego roku)

Wszelkie problemy ze składkami członkowskimi wyjaśnia Sekretarz SMKK
Zostań członkiem SMKK!. Pobierz i prześlij do nas wypełnioną deklarację członkowską